Portal Środa - 26 czerwca 2019 Jana, Pauliny, Rudolfiny      "Radośc jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi". Adalbert Balling
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCHPowrót

GMINA ŁABOWA 33-336 ŁABOWA 38, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
Internet: www.labowa.iap.pl e-mail gmina @ labowa.iap.pl
tel.4711221, fax. 4711266

Ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie:

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH


Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji/wymagany/ od 2 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
CENA /koszt/ wywozu 1m3 odpadów - 100%.

Dokumentację przetargową można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, lokal 9 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnione do kontaktu z Oferentami: Teresa Cieśla, Kazimiera Juszyńska, Anna Gierc
tel./ 018/ 4711284, 4711266, lokal 14, 9, 12 w godzinach 10oo-14oo.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , lokal 10
Termin składania ofert upływa dnia 6 grudnia 2002r. o godzinie 11oo.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 grudnia 2002r. o godzinie 1110 w siedzibie Zamawiającego, lokal 9.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci niewykluczeni na podstawie art.19 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki przetargu.
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom