Portal Środa - 26 czerwca 2019 Jana, Pauliny, Rudolfiny      "Radośc jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi". Adalbert Balling
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont dróg na terenie gminy Grybów - wykonanie nawierzchni betonowej.Powrót


Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczon na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO.

Zamawiający zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na:
Remont dróg na terenie Gminy Grybów – wykonanie nawierzchni betonowej.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Pan Tomasz Chronowski oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 30 kwietnia 2004 roku.

Nie wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium .

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 80 pkt.
Ocena techniczna – 20 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 7 kwietnia 2004 r, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 7 kwietnia 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Data publikacji: 2004-03-23
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom