Portal Środa - 19 czerwca 2019 Gerwazego, Protazego, Sylwii      "Człowiek urodził się po to, aby się radować". Blaise Pascal
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL pn.„NOWA WIEŚ k.JAGIEŁKI „ w miejscowości Nowa WieśPowrót

Znak: 341-A/09/04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO

1.Zamawiający :
WÓJT GMINY ŁABOWA 33-336 ŁABOWA 38 woj. małopolskie
Telefon: / 018 / 471 12 84 faks: / 018 / 471 12 66
Poczta elektroniczna: gmina @ labowa.iap.pl
Adres internetowy: www.labowa.iap.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa 33- 336 Łabowa 38 , pokój Nr 9 lub Nr 14 codziennie w godzinach pracy Urzędu , za wyjątkiem sobót i niedziel.
Uprawnione do kontaktu z Oferentami:
W zakresie mertorycznym:
- Teresa CIEŚLA tel. 4711284 wew.36
W zakresie proceduralnym:
- Kazimiera Juszyńska tel.4711266
Cena – 5,00 zł, słownie: pięć złotych.

4. Przedmiot zamówienia :
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL pn.
„NOWA WIEŚ k.JAGIEŁKI „ w miejscowości Nowa Wieś
Zakres prac-wykonanie drenażu, rowu odwadniającego, czyszczenie ,profilowanie skarp rowu, ubezpieczenie płytami ażurowymi, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego wraz z wyrównaniem podbudowy klińcem, dostawa przepustów rurowych na wykonanie zjazdów gospodarskich.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

6. Termin wykonywania zamówienia : do 30 września 2004r.

7.W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2004r. Nr 19,poz. 177/, spełniający warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spełnienie warunków Zamawiający oceniać będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie.

8. Wadium nie jest wymagane.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%

10. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38
pokój Nr 10 , lub przesłać na w/w adres w terminie do dnia :
19 sierpnia 2004r do godziny 10:00

11. Otwarcie ofert w dniu 19 sierpnia 2004r. o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, pokój Nr 16.

12. Termin związania ofertą 30 dni.Łabowa, dnia 3 sierpnia 2004r.


Data publikacji: 2004-08-03

Data publikacji: 2004-08-03
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom