Portal Środa - 26 czerwca 2019 Jana, Pauliny, Rudolfiny      "Radośc jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi". Adalbert Balling
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006.Powrót

Wójt Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO na ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66336200-6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego- pokój nr 16, w cenie 6.10 zł
Osobami upoważnionymi do kontaktu zOferentami są pracownicy firmy Broker Ubezpieczeniowy "Mentor" s.a oddział w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 6A, 33-105 Rzeszów, tel.( 017 ) 85 47 539
1. Paweł Duda - Dyrektor Oddziału
2. Marcin Wysowski
, a także Jacek Migacz - pracownik U.G , pokój nr 16, tel. ( 018 ) 445 00 29
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego od 1 lutego 2005 do 31 grudnia 2006 roku.
Wadium nie wymagane.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert:
1. Cena łączna ubezpieczenia - 80 pkt
2. Walory proponowanych warunków umowy - 20 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiajacego: Urząd Gminy, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, poki. nr 10 ( kancelaria ) do dnia 24 stycznia 2005 do godz. 9:45
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert. Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyćnastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 ( sala posiedzeń ) w dniu 24 styczeń 2005 r. o godzinie 10:00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych, uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publiczneg ooraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art. 24, ust 1 i 2 - prawa zamówień publicznych.

Data publikacji: 2005-01-07
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom