Portal Środa - 26 czerwca 2019 Jana, Pauliny, Rudolfiny      "Radośc jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi". Adalbert Balling
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetarg nieograniczony na budowę studni głębinowej w miejscowości Biała NiżnaPowrót

Wójt Gminy Grybów
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów

ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę studni głębinowej w miejscowości Biała Niżna - Kod CPV – 45121000-1

Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Pan Marian Gucwa, tel. ( 018 ) 445 –38-31 oraz Piotr Piechnik, tel /fax (0-18) 445 00 29, w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel , w godzinach od 7.15 do 15.00.
Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 30 sierpień 2005 roku.
Wadium nie jest wymagane.
Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 6 czerwiec 2005 r. do godziny 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 6 czerwiec 2005 r. o godzinie 10.00.

Data publikacji: 2005-05-19
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom