Portal Środa - 26 czerwca 2019 Jana, Pauliny, Rudolfiny      "Radośc jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi". Adalbert Balling
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowychPowrót

Wójt Gminay Nawojowa ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60000 Euro na Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW:www.nawojowa.sacz.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl
Godziny urzędowania :od poniedziałku do piątku w godz: od 8:00 do 15:00
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
na pisemny wniosek oferenta - odbierana osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48 lub wysyłana na wniosek za zaliczeniem pocztowym;
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 10 zł + VAT
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych. Przedmiotem wynajmu jest::
1. Koparka o pojemności łyżki min. 0,6 m3;
2. Koparko - spycharka typu lekkiego;
3. Walec drogowy;
4. Ładowarka o pojemności łyżki min. 1m3;
5. Spycharka gąsienicowa o mocy powyżej 100 KM;
6. Samochód samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton;
7. Samochód samowyładowczy o ładowności do 10 ton;
8. Samochód o ładowności powyżej 20 ton;

kod CPV:
45500000-2
45520000-8
60129100-9
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: od 1 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. – każdorazowo według potrzeb Zamawiającego

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych
- spełniają warunki określone w art. 22 tejże ustawy oraz wymogi S.I.W.Z
w szczególności:
- posiadają lub dysponują niezbędnym sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- w ramach zarejestrowanej działalności wykonują usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".
8) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów tj cena 100 %
Wynik
Oferta, która uzyskała maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53 - Sekretariat

do dnia 2006-04-24 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-04-24 o godz. 09:10.

12) termin związania ofertą
okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert , tj. do dnia 2006-05-24Data publikacji: 2006-04-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


P.H.U. JANEKS Janusz Kucharski z siedzibą w Nawojowej 496.
Ceny jednostkowe za wynajem sprzętu i środków transportowych:
1. Koparka o pojemności łyżki min. 0,6 m3 – 73,20 zł za godz. pracy
2. Koparko - spycharka typu lekkiego – 67,10 zł za godz. pracy
3. Walec drogowy – 73,20 zł za godz. pracy
4. Ładowarka o pojemności łyżki min. 1m3 – 89,00 zł za godz. pracy
5. Spycharka gąsienicowa o mocy powyżej 100 KM – 91,00 zł za godz. pracy
6. Samochód samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton – 54,90 zł za godz. pracy
7. Samochód samowyładowczy o ładowności do 10 ton – 48,80 zł za godz. pracy
8. Samochód o ładowności powyżej 20 ton – 3,66 zł za km przewozu© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom