Portal Środa - 26 czerwca 2019 Jana, Pauliny, Rudolfiny      "Radośc jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi". Adalbert Balling
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku (II przetarg)Powrót


Gródek nad Dunajcem 2009-12-04
RRL-3400-24/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-24/2009.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
BRUK-BET sp. z o.o.
Nieciecza 199; 33-240 Żabno
Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 3 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne MULTIBET s.c.
Wierzbno 27; 32-104 Koniusza
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 89,74

Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
Hurtownia Materiałów Budowlanych Strzelczyk Czerwony sp.j.
Ul. Fabryczna 7; 33-100 Tarnów
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 74,08

Nr oferty: 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
BRUK-BET sp. z o.o.
Nieciecza 199; 33-240 Żabno
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

5. Strona internetowa – a/a

Gródek nad Dunajcem: Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku (II przetarg)
Numer ogłoszenia: 405200 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku (II przetarg).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku, w tym: - kostka czerwona betonowa typ Behaton gr. 8 cm w ilości 90 m2 - kostka szara betonowa połówka typ Behaton gr. 8 cm w ilości 45 m2 - kostka szara betonowa typ Behaton gr. 8 cm w ilości 710 m2 - kostka czerwona betonowa typ Behaton gr. 6 cm w ilości 200 m2 - kostka szara betonowa typ Behaton gr. 6 cm w ilości 1765 m2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do kwoty jaką przeznaczył na wykonanie zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dla każdego z dostarczonych asortymentów dostarczył aprobatę techniczną, deklarację zgodności z normami polskimi lub europejskimi i/oraz dokument potwierdzający dopuszczenie danego rodzaju wyrobów do obrotu lub do stosowania w budownictwie. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4. Produkty betonowe Dostawa obejmuje załadunek, transport materiałów oraz ich rozładunek w gm. Gródek nad Dunajcem w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia rozładunku. Wykonawca winien zapewnić możliwość załadunku i rozładunku zamówionych wyrobów we własnym zakresie. Cena oferty winna objąć koszt załadunku i rozładunku wyrobów na miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył zamówione wyroby (materiały) na paletach. Cena (koszt) palet przekazanych Zamawiającemu wraz z wyrobami nie wchodzi w skład ceny ofertowej. Palety zostaną zwrócone wykonawcy po wbudowaniu dostarczonych wyrobów. Przewidywany przez zamawiającego termin wbudowania całości materiałów - nie mniej niż 12 miesięcy, nie więcej niż 24 miesiące. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu palet partiami (częściowego) w terminie wcześniejszym niż termin wbudowania całości..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.42.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; b) Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww warunki, Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający - Gmina Gródek nad Dunajcem wymaga by Oferent złożył wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, tj, że: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM 54.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2009 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM 54 Dziennik Podawczy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Data publikacji: 2009-11-24


Plik do pobrania: SIWZ RRL 3400 24 2009.doc
Plik do pobrania: Kostka brukowa betonowa.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom