Portal Środa - 26 czerwca 2019 Jana, Pauliny, Rudolfiny      "Radośc jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi". Adalbert Balling
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze "Podpołudnie" w miejscowości Cieniawa, "Bartykówka" w miejscowości Kąclowa i "Zalesie w miejscowości Stróże.Powrót

Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza
przetarg nieograniczony
na wykonanie nawierzchni betonowej na drodze: „Podpołudnie” w miejscowości Cieniawa, „Bartykówka” w miejscowości Kąclowa
i „Zalesie” w miejscowości Stróże.

Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 11 lipca 2003 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy
Grybów, ul. Jakubowskiego 33, sekretariat - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11 lipca 2003 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu
Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia : do 30 września 2003 r.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych i częściowych.
Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert :
-cena 80% (najniższa cena maksymalna ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).
- ocena techniczna 20% (jakość).
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustawą o Zam. Publ.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: Tomasz Chronowski i Jacek Migacz – tel.0-18/ 445-00-29 codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 14.00.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.




Data publikacji: 2003-07-03
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom